Foxis s.r.o., 1.zlínská zastavárna

Zavolejte nám:
+420 608 260 673

1.zlínská zastavárna

O nás

Zastavujeme, vykupujeme, prodáváme

 1.zlínská zastavárna ve Zlíně je provozovna, kde obdržíte finanční hotovost proti zástavě movité věci. Zástavní cena je maximálně 50% z dohodnuté ceny zastavené věci. Následně je dohodnut termín splacení půjčené finanční částky navýšené o stanovený úrok, který činí několik procent z půjčené částky. Po splacení je movitá věc vrácena majiteli.

 

Zástava movité věci

1) Hodnota zastavené věci se určí dohodou mezi věřitelem a dlužníkem. Zapůjčená částka je maximálně 50 % dohodnuté ceny zastavené věci. Zástavní doba činí až 4 týdny počínaje dnem zastavení. Úroková sazba ze zapůjčené částky, za 1. týden ... 5 %, 2. týden ... 5 %, 3. týden ... 5 %, 4. týden ... 5 %, minimálně však 30,- Kč. Výše uvedená úroková sazba je platná i v případě prodloužení,  neboť prodloužení zástavní smlouvy se rovná smlouvě nově sepsané. Vyzvednutí a prodloužení zástav PO-NE 9-17 hod.
3) Věřitel se zavazuje vrátit zastavenou věc dlužníkovi nebo doručiteli zástavní smlouvy proti vrácení dlužné částky včetně smluveného úroku.
4) Vydlužitel stvrzuje svým podpisem, že zastavená věc nepochází z trestné činnosti a souhlasí s tím, že po uplynutí sjednané lhůty této smlouvy, tj. den splatnosti, byla tato smlouva považována za smlouvu kupní s tím, že vlastnické právo k zastavené věci přešlo do vlastnictví zastavárny.
5) Vydlužitel prohlašuje, že ke dni uzavření zástavní smlouvy je předmět zástavy způsobilý k užívání, ke kterému je určen. Současně prohlašuje, že za případné skryté vady nese zodpovědnost.
6) Vydlužitel svým podpisem prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou nebo není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí ve smyslu ust. § 8 ods. 3 zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
7) Půjčujeme pouze osobám starším 18 let s platným průkazem totožnosti.